Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Silah Ruhsatları Hakkında
 
BİLGİLENDİRME
 
             Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile yivli ve yivsiz av tüfeklerine ait ruhsat harç miktarları ilgili vergi dairesine bizzat yatırılması ve vezne alındı makbuzunun Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.
             Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü aracılığı ile ruhsat harçları yatırılmamaktadır.
 
 
2013 YILINA AİT HARÇ MİKTARLARI
 
 
SİLAH TAŞIMA  RUHSATI HARÇ BEDELİ                                   :  3.092,50 TL.
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI HARÇ BEDELİ                         :  989,55 TL.
YİVLİ AV TÜFEĞİ SİLAH TAŞIMA  RUHSATI HARÇ BEDELİ      : 3.092,50 TL.
YİVSİZ AV TÜFEĞİ SİLAH TAŞIMA  RUHSATI HARÇ BEDELİ    :  24,15 TL.   
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
İstenecek Belgeler
 
a)     Dilekçe,
b)     Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c)      Silah ruhsatı istek formu,
d)     Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
            İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ayrıca;
e)      İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
f)      Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
g)     İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
            2.2.Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden
- Dilekçe,
- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
- Silah ruhsatı istek formu,
- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
a)      Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
b)     Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir),
c)      Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.
 
            - Dilekçe,
            - Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
            - Silah ruhsatı istek formu,
            - Görev belgesi; Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olacak.
     -Yönetmelik’in 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu istenmez. Ancak sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık raporu istenecektir.
 
 
- Dilekçe,
- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
- Silah ruhsatı istek formu,
- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 
       (b) Fahri Temsilciler
 
·        Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.
 
       (c) Basın Mensupları
 
·        Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
·        Sarı basın kartı fotokopisi.
 
       (d) Kuyumcu ve Sarraflar
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi.
 
       (e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
 
            Güvenlik belgesi olan kişilerden;
 
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
·        Güvenlik belgesi fotokopisi,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (f) Banka Müdürleri
 
·        Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).
 
       (g) Pilotlar
 
·        Kurum yazısı,
·        Pilotluk lisans fotokopisi.
 
       (h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi.
             
       (ı) Arazi Sahipleri
 
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
·        Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
 
       (i) Sürü Sahipleri
 
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
·        Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.
 
       (j) Müteahhitler
 
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
 
       (k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        Bayilik sözleşme fotokopisi.
 
       (l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar
 
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar
 
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),
 
Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
 
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (n) Poligon Sahipleri
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        İşletme ruhsatı fotokopisi,
 
            Poligonda görevli bekçilerden;
 
·        İşverenin yazılı müracaatı,
·        İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (o) Müze Ve Anıtları Koruyan Bekçiler
 
·        Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
·        Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (ö) Arıcılık Yapanlar
 
·        Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
·        Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
·        2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
·        Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
·        Oda kayıt belgesi.
 
       (p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        Depo izin belgesi fotokopisi,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
       (r) Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
 
·        Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
 
       (s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar
 
·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
·        Oda kayıt belgesi,
·        Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
 
       (ş) Avukatlar:
 
·        Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
 
Noterler:
·        Noterlik görev belgesi,
·        Vergi dairesi yazısı,
·        Oda kayıt belgesi.
 
       (t) Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri
 
·        Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
·        Görevle ilgili seçim tutanağı.
 
       (u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar
 
·        Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
·        İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.
 
       (ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar
 
·        Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
·        İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.
 
- Dilekçe,
- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
- Silah ruhsatı istek formu,
            -Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
     - Emekli kimlik kartı fotokopisi,
      -Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu.
 
Yivsiz Tüfek için istenilen Belgeler.
 
-          Dilekçe
-          5 Adet Fotoğraf
-          Ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair Sağlık Ocağından Sağlık Raporu.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS