Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
 
ARTVİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI HEK TAŞITLAR VE HURDA
MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLAN METNİ
 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hek taşıtların ve hurda malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.
1-İdarenin;
 
a) Adı
: Artvin İl Emniyet Müdürlüğü
a) Adresi
: Artvin İl Emniyet Müdürlüğü  Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk.No:1 Merkez/ ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası
: 0 466 212 35 11 (6423) – Fax : 0 466 212 72 87
c) Elektronik posta adresi
: artvinlojistik@egm.gov.tr
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;
 
Adı, niteliği, türü ve miktarı  
1- 22 adet muhtelif marka ve model taşıt                                                                                                                      2- 12.400 kg muhtelif hurda malzeme  
 
Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)
Mübadelesi yapılacak HEK, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş taşıtların ve hurda malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.
3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;
 
Adı, niteliği, türü ve miktarı  
1- (2 Adet) Dacia Duster Laureate 4*4– 1.5dCi 110bg
2- (1 Adet) Ford Tourneo Custom 2.2L Duratorq TDCi Titanium Plus
3- (40 adet) Lassa 195/65/15 Ebatında Yazlık  Lastik
4- (40 adet) Lassa 195/65/15 Ebatında Kışlık Lastik 
5- (8 adet) Lassa 215/65/16 Ebatında Yazlık  Lastik
6- (8 adet) Lassa 215/65/16 Ebatında Kışlık Lastik
Durumu ve özellikleri
Taşıtlar 2017 model, kullanılmamış olacaktır.
4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri;
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne (Yeni Mah. Edip Dinç Sk.No:1 Merkez/ ARTVİN) adresine bir defada teslim edilecektir.
5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri;
Mübadele karşılığı verilecek mallar Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk.No:1 Merkez/ ARTVİN adresinden teslim alınacaktır.
6-Mübadelenin;
 
a) Yapılacağı yer
: Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Gaffar Okkan Toplantı Salonu Yeni Mah. Edip Dinç Sk.No:1 Merkez/ ARTVİN
b) Tarihi ve saati
: 01/06/2017 günü saat: 10:00
7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;
: 292.970,00 TL (İkiYüzDoksanİkiBinDokuzYüzYetmiş TL)
8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;
: 294.020,00 (İkiYüzDoksanDörtBinYirmi) TL
 
9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden  (en az 8.820,6-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
            c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
      1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
    1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
    2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk.No:1 Merkez/ ARTVİN adresinde görülebilir ve 75,00-TL (YetmişBeş Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 01/06/2017 günü saat: 10:00’a kadar Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk.No:1 Merkez/ ARTVİN  adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
14- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15-  Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK taşıtlar ve hurda malzemeler Artvin İl Emniyet Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk.No:1 Merkez/ ARTVİN adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
Mübadele İlanı :MÜBADELE İLANI.docMÜBADELE İLANI.doc
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS